Từ điển Việt Nhật - Nhật Việt for Windows 10

Free

No Rating
  • Publisher:  RJ Berrú
  • Category:  Education
  • Age rating:  7+
  • Processors:  neutral
  • Downloads:  76
Là từ điển tiếng Nhật dành cho người Việt Nam. Được thiết kế đơn giản nhưng rất đầy đủ dành cho người học tiếng Nhật

■ Tính năng cơ bản:
- Tra cứu từ vựng tiếng bằng tiêng Nhật, tiếng Việt
- Bạn có thể boomark những từ yêu thích
- Từ điển lưu lại history để bạn có thể tham chiếu những từ gần nhất

■ Dữ liệu
- Hơn 250.000 từ vựng từ điển Nhật - Việt
- Hơn 75.000 từ vựng từ điển Việt - Nhật